Antonio Lupi Indigo ND902GR

Antonio Lupi Indigo ND902GR
https://3dsky.org/3dmodels/show/antonio_lupi_indigo_nd902gr_2
Platform: 3dsMax 2015 + obj Render: Corona


Antonio Lupi Indigo ND902GR
Version: 2015
Preview: No
Units: Millimeters
Dimension: 1093.04 x 661.3 x 1074.12
Polys: 9256
XForm:Yes
Box Trick: No
Model Parts: 2
Render: Corona
Formats: 3Ds Max 2015, OBJ

https://interior-market.ru/catalog/smesitel_dlya_rakoviny_napolnyy_vneshnyaya_chast_indigo/

click here to download

Proudly powered by WordPress | Theme: Rits Blog by Crimson Themes.